Beklager, siden "offcanvas-col1" findes ikke.

Beklager, siden "offcanvas-col2" findes ikke.

Beklager, siden "offcanvas-col3" findes ikke.

Beklager, siden "offcanvas-col4" findes ikke.

Wir sind gerne telefonisch für Sie erreichbar+49 241 / 53809920

Almindelige leveringsbetingelser for oversættelse m.v.

1. Kunden

1.1 ”Kunden” betyder enhver fysisk eller juridisk person, som anmoder Scandinavian Language Service ApS (herefter benævnt SLS) om at udføre enhver form for oversættelsestjeneste, termhåndtering, projektstyring, DTP og relaterede ydelser til flersproget kommunikation.

2. Pristilbud og aftaleindgåelse

2.1 Såfremt SLS ikke har haft mulighed for at vurdere beskaffenheden af hele det dokument eller den opgave, som skal udføres, skal ethvert tilbud afgivet i forbindelse dermed, herunder honorar og/eller leveringsdato, betragtes som uforpligtende, og tilbuddet kan til enhver tid trækkes tilbage eller ændres.

2.2 Der er indgået en aftale, når kunden skriftligt godkender et tilbud afgivet af SLS. En skriftlig ordrebekræftelse skal omfatte godkendelse eller bekræftelse sendt pr. e–mail.

2.3 SLS vil som udgangspunkt skriftligt bekræfte opgaven over for kunden. En manglende fremsendelse af en bekræftelse betyder ikke, at en aftale ikke er indgået.

2.4 Såfremt den person, der afgiver en ordre på en opgave, ikke udtrykkeligt gør opmærksom på at handle på foranledning af, på vegne af eller i kraft af tredjemand på tidspunktet for indgåelse af aftalen, og såfremt denne ikke oplyser navn og adresse på en sådan tredjemand, betragtes den person, som har afgivet ordren, af SLS som værende kunden.

2.5 Hvis SLS efter ordrebekræftelsen og under udførelsen af ordren har begrundet mistanke om, at kunden ikke er i stand til at opfylde sine betalingsforpligtelser, er SLS berettiget til at anmode om, at der stilles sikkerhed for betaling. Såfremt sådan en sikkerhed ikke stilles, er SLS berettiget til at stoppe yderligere arbejde på ordren.

3. Leveringstid og leveringsfrist

3.1 Såfremt det viser sig, at SLS ikke er i stand til at overholde den aftalte leveringsfrist som følge af særlige omstændigheder, der ikke skyldes SLS` forhold, er SLS forpligtet til at underrette kunden derom og SLS er, som følge heraf, berettiget til at udskyde leveringen af ordren til et senere tidspunkt.

3.2 For så vidt angår den opgave, som skal udføres af SLS, forpligter kunden sig til at gøre alt, hvad der er nødvendigt inden for rimelighedens grænser for at sikre, at SLS er i stand til at levere til tiden.

4. Ændringer i eller annullering af en opgave

4.1 Såfremt kunden foretager ændringer af eller tilføjelser til en ordre, efter at SLS har bekræftet ordren, forbeholder SLS sig ret til at ændre leveringstiden og honoraret eller at afvise ændringerne.

4.2 Enhver ændring af de aftalte betingelser for en ordre, som foretages efter ordrebekræftelsen, træder først i kraft, når SLS skriftligt har godkendt og bekræftet sådanne ændringer.

4.3 Medmindre andet udtrykkeligt aftales, faktureres kunden i tilfælde af afbestilling med samtlige af de af SLS afholdte udgifter, dog mindst 50 % af ordrens fakturaværdi.

5. Udførelse af opgaver og fortrolighed

5.1 Med mindre andet udtrykkeligt er aftalt ved ordrens accept, sker levering af SLS´ ydelser som udgangspunkt elektronisk. Skal opgavens genstand anvendes til trykt publikation, skal dette meddeles SLS. Uden en udtrykkelig frigivelse af de af SLS leverede tekster og oversættelser kan disse ikke betragtes som klar til tryk.

5.2 SLS forpligter sig til at sikre, at enhver opgave udføres efter bedste evne og kompetence, og SLS forpligter sig til at udføre oversættelsesarbejdet med den største omhu og i overensstemmelse med branchens almene kvalitetsstandarder.

5.3 SLS er berettiget til at benytte sig af tjenester fra tredjemand, dvs. en uafhængig, kvalificeret freelancemedarbejder, til udførelse af en ordre.

5.4 For SLS skal kunne levere en præcis og korrekt oversættelse, som skal udføres af SLS, er kunden forpligtet til at stille alle nødvendige oplysninger til rådighed vedrørende opgaven, herunder enhver særlig terminologi, som ønskes anvendt ved en oversættelsesopgave.

5.5 Det er kundens ansvar, at sikre faglig kontrol af den teknisk, juridisk, medicinsk eller anden speciel terminologi inden anvendelse af oversættelser, således at den oversætte tekst kan finde anvendelse på det oversatte sprog som ønsket og forudsat af Kunden.

5.6 SLS’ medarbejdere har tavshedspligt i forbindelse med alle opgaver som disse udfører for SLS.

6. Honorarer, betaling og inkassoomkostninger

6.1 For oversættelser beregnes honoraret på baggrund af den af kunden indleverede tekst samt omfanget af det påkrævede projektstyrings- og filhåndteringsarbejde. Selve oversættelsesarbejdet faktureres som regel baseret på en fast ordpris, der er baseret på tekstens kompleksitet og det ønskede målsprog. Minimumstaksten er 300 DKK eller 40,00 Euro pr. sprog. Alle andre ydelser som f.eks. projektstyring, filhåndtering mv. beregnes baseret på det faktiske tidforbrug. Afregningen sker i disse tilfælde pr. time eller for hvert påbegyndt kvarter og kan ved fakturering angives i arbejdsenheder (1 AE = 15 minutter).

6.3 De angivne takster er eksklusive moms, medmindre andet er udtrykkeligt angivet.

6.4 Fakturaer skal betales til SLS inden for 7 dage fra fakturadatoen, som er angivet på den tilsendte faktura. Såfremt kunden ikke betaler ved forfaldstid, er kunden forpligtet til at betale renten i henhold til gældende rentelov samt alle andre omkostninger i forbindelse med gældsinddrivelse, herunder SLS’ administrationsomkostninger administrationsomkostninger og/ eller provision til inkasso.

7. Klager og tvister

7.1 Kunden er forpligtet til at give SLS skriftlig meddelelse om enhver klage vedrørende en oversættelse, herunder begrundelse, for så vidt angår indholdet samt en udførlig redegørelse. En sådan skriftlig meddelelse skal fremsendes hurtigst muligt, dog senest 10 arbejdsdage efter levering. Fremsendelse af en klage skal under ingen omstændigheder fritage kunden for dennes betalingsforpligtelser.

7.2 Såfremt kunden ikke har fremsendt en klage, efter at den i paragraf

7.1. angivne frist er udløbet, anses den leverede opgave som værende godkendt i sin helhed af kunden, og enhver klage fremsat på et senere tidspunkt skal kun behandles, såfremt denne godkendes af SLS.

7.3 I tilfælde af klager eller tvister redegør SLS formelt for sin holdning, delvist baseret på en kompetent vurdering indhentet fra den eller de relevante, oversætter(e).

7.4 Såfremt SLS anser klagen for at være velbegrundet, enten helt eller delvist, forpligter SLS sig til i videst muligt omfang at imødekomme klagen.

8. Erstatningsansvar og skadesløsholdelse

8.1 SLS kan kun holdes ansvarlig for skader, hvor det direkte kan bevises, at der findes mangler og fejl, som kan henføres til SLS. SLS er ikke erstatningsansvarlig for indirekte skader i enhver form herunder, men ikke begrænset til, indirekte tab herunder tab som følge af forsinkelse eller tab af fortjeneste. SLS kan på ingen måde drages til ansvar for ukorrekt oversættelse af uklarheder i et kildedokument.

8.2 SLS´ erstatningsansvar er til enhver tid begrænset til et beløb svarende til ordreværdien af en given ordre eksklusive moms, dog maksimalt DKK 75.000 pr. skade.

8.3 Kunden kan ikke gøre erstatningsansvar gældende mod SLS for skader, der skyldes anvendelse af den af SLS oversatte tekst, herunder personskader og økonomiske skader. Ved oversættelser der er relevante for menneskernes sikkerhed eller af anden årsag kan anses som kritiske for kunden (f.eks. kontrakter, medicinske oplysninger etc.) forventes det, at kunden sikrer en faglig kontrol af den tekniske, juridiske, medicinske eller anden speciel anvendt terminologi eller tal inden anvendelse af oversættelserne. Dette skyldes, at SLS trods sin udarbejdelse af oversættelser efter bedste evne og kompetence ikke kan erstatte en tekstgodkendelse af en teknisk, juridisk eller medicinsk fagmand.

8.4 SLS kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skade forårsaget ved brug af dokumenterne, information eller oplysninger fra kunden. Endvidere kan SLS ikke drages til ansvar for tab eller skader som følge af anvendelsen af informationsteknologi, internettet og nyere former for telekommunikation, ej heller for tab eller skader som følge af informationsoverførsel (via informationsbærere).

8.5 Kunden skal holde SLS skadesløs for ethvert erstatningskrav fremsat af tredjemand i forbindelse med en hævdet krænkelse af ophavsret, ejendomsret, patentrettigheder eller anden intellektuel ejendomsret.

9. Ophævelse

9.1 Såfremt kunden undlader at opfylde sine forpligtelser, eller i tilfælde af rekonstruktion, konkurs, moratorium eller likvidation af kundens firma, skal SLS være berettiget til at ophæve aftalen helt eller delvist eller til at udsætte aftalens afvikling, uden at dette medfører erstatningsansvar for SLS.

9.2 I tilfælde af, at SLS undlader at opfylde sine forpligtelser som følge af omstændigheder, der ligger uden for SLS indflydelse, skal SLS være berettiget til at udsætte eller ophæve aftalen, uden at dette medfører erstatningsansvar. Særlige omstændigheder omfatter, men er ikke begrænset til, brand, ulykker, strejker, optøjer, krig, transportproblemer samt foranstaltninger truffet af offentlige myndigheder.

10. Ophavsret

10.1 Medmindre andet skriftligt aftales, erhverver kunden med betalingen af fakturaen samtlige rettigheder til den oversatte tekst.

11. Lovvalg

11.1 Dansk lovgivning vil til enhver tid være gældende for alle juridiske forhold mellem SLS og kunden. Enhver tvist skal afgøres ved Retten i Sønderborg i Danmark.

12. Diverse

12.1 Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle juridiske forhold mellem SLS og kunden, og de ophæver således kundens eventuelle generelle vilkår og betingelser, medmindre SLS udtrykkeligt har givet forudgående skriftlig godkendelse af disse.

13. Salvatorisk klausul

Såfremt enkelte bestemmelser bliver helt eller delvist ugyldige eller ikke er blevet del af aftalen, berøres aftalens gyldighed i øvrigt ikke heraf (§ 306, stk. 1 i BGB). I stedet for den helt eller delvist ugyldige eller ikke indeholdte bestemmelse træder den lovmæssige regulering (§ 306, stk. 2 i BGB).

Copyright 2020 © Scandinavian Language Service ApS